in Informacje

Sprawozdanie merytoryczne za 2014 rok

Na stronie Fundacji opublikowaliśmy sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji za 2014 rok. Poniżej tekst sprawozdania. Do pobrania jest również plik w formacie pdf. Do pobrania również sprawozdanie finansowe za 2014 rok.

 

Sprawozdanie merytoryczne
Fundacji “Otwórz się” za 2014 rok

 1. Fundacja “Otwórz się” z siedzibą w Warszawie przy ul. Wyspowej 29 m. 1. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 18 marca 2014 roku pod numerem 0000502432, posiada adres poczty elektronicznej fundacja@otworzsie.org.pl. Numer regon 147180146, numer Identyfikacji Podatnika 5242767966. Prezesem zarządu fundacji jest Dorota Kozielska, wiceprezesem Borys Kozielski i członkiem zarządu Bartłomiej Kozielski. Celami fundacji są: Rozwój i promocja kultury i sztuki oraz jej twórców. Rozwój edukacji artystycznej i kulturalnej oraz jej upowszechnianie i umożliwienie pełnego i równoprawnego uczestnictwa w kulturze wszystkim grupom społecznym. Rozwój komunikacji społecznej i środków przekazu w kraju i za granicą. Wspieranie działań edukacyjnych, wychowawczych, resocjalizacyjnych i terapeutycznych. Promocja zdrowia oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Wspieranie rozwoju edukacji obywatelskiej. Promowanie idei otwartości, szczerości i współdziałania między ludźmi.
 2. W 2014 roku fundacja prowadziła działalność statutową angażując do swych przedsięwzięć młodzież i osoby dorosłe organizując koncerty, zajęcia warsztatowe, produkując podkasty, audycje radiowe, filmy, a także współpracując ze stowarzyszeniami, fundacjami, domami kultury i innymi ośrodkami kultury realizując cele statutowe.
  W ramach nieodpłatnej działalności statutowej wspólnie z Fundacją Instytut Reportażu przeprowadziliśmy transmisje radiowe, nagraliśmy i udostępniliśmy publicznie w formie podkastów 26 spotkań w Faktycznym Domu Kultury (wrzenie.podkasty.info). Nadaliśmy i udostępniliśmy w formie podkastów 33 audycje pod nazwą “Nowiny Wikiradia” (nowiny.podkasty.info). Wspólnie z członkami Koalicji Otwartej Edukacji uruchomiliśmy i nagraliśmy 9 audycji pod nazwą “Radio Wolna Kultura” (www.koed.podkasty.info). 10 audycji pod nazwą “Mój odtwarzacz” (mpp.podkasty.info). 26 podkastów pod nazwą “Wikiradio” (wikiradio.podkasty.info). Nawiązaliśmy współpracę z polonijną grupą poetów w Oberhausen i utworzyliśmy dla nich stronę podkastu (poezjada.podkasty.info). Nagraliśmy kilka audycji pod nazwą “Nauka XXI wieku” (nauka.podkasty.info), “Radio Warszawa Zacisze” (radio.zacisze.info), “Audycje” (audycje.blogspot.com), Nadajemy strumień radia internetowego Wikiradia przez 24 godziny na dobę z muzyką z domeny publicznej oraz audycjami na wolnych i otwartych licencjach (audio.wikiradio.org:8000/wiki). Prowadzimy Katalog Polskich Podkastów (podkasty.info), stronę Wikiradia (wikiradio.org). Wspólnie z Młodzieżowym Domem Kultury przy ul. Łazienkowskiej 7 w Warszawie prowadziliśmy zajęcia z młodzieżą dotyczące zagadnień wolnych licencji oraz warsztaty edycji Wikipedii. Dla Urzędu Dzielnicy Targówek w Warszawie nagraliśmy kilka filmów promocyjnych dostępnych na naszym kanale Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=kBJg9viwLy4&list=PLHb0mrU6JEF2KAE0YS0a6_ORRfCvlrKFt). Prowadziliśmy portal lokalnej społeczności pod nazwą zacisze.info
  Nasza odpłatna działalność statutowa w 2014 roku składała się głównie z organizowanych koncertów Studia Accantus i nagrań powołanego do życia Studia Aktorskiej Interpretacji Literatury. Uzyskaliśmy środki w ramach projektu realizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem Wikimedia Polska na opracowanie, aranżacje i wykonania drugiej edycji Kolęd Polskich, które przekazaliśmy do Wikimedia Commons. Na ten cel otrzymaliśmy 13791 zł z czego koszty realizacji projektu to 12516 zł. Zrealizowaliśmy również dzięki dofinansowaniu Stowarzyszenia Wikimedia Polska nagrania bajek Artura Oppmana. Łącznie w dwóch projektach otrzymaliśmy 2040 zł, które pokryły w całości koszty projektu. Artyści Studia Accantus wykonali dwa koncerty “Afera Mayerling” w Bemowskim Centrum Kultury i w Domu Kultury Świt na łaczną kwotę 5750 zł, która w całości pokryła koszty ich realizacji. W okresie przedświątecznym zorganizowaliśmy występ artystów Studia Accantus z bajkami Diseya w centrum handlowym w Pile wynagrodzenie w wyskości 5000 zł pokryło koszty 4901 zł.
  Łącznie uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 26581 zł i ponieśliśmy koszty w wysokości 25207 zł. 1374 zł przeznaczyliśmy na koszty administracyjne projektów.
 3. W 2014 roku fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej
 4. Nie otrzymaliśmy spadków i środków ze źródeł publicznych, budżetu państwa i budżetu gminy. Na podstawie umów darowizny otrzymaliśmy od Stowarzyszenia Wikimedia Polska 2040 zł. Na realizację celów statutowych w ramach odpłatnych świadczeń otrzymaliśmy 24541zł. Koszty związane ze świadczeniami to 24541zł
 5. Koszty poniesione przez fundację
  a) na realizację celów statutowych 25207 zł
  b) administrację 1374 zł
  c) działalność gospodarczą 0 zł
  d) pozostałe koszty 0 zł
 6. Dane dotyczące osób i wynagrodzeń
  a) w 2014 roku fundacja nie zatrudniała nikogo na umowę o pracę
  b) łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych 25609 zł
  c) wydatki na umowy zlecenia: 0 zł. Wydatki na umowy o dzieło: 25609 zł
 7. Nie uzyskaliśmy przychodów ze źródeł publicznych, budżetu państwa, budżetu dzielnicy i miasta.
 8. Wszystkie środki finansowe znajdowały się na koncie bankowym Fundacji prowadzonym przez BGŻ Paribas po numerem 48 2030 0045 1110 0000 0345 3120
 9. W okresie sprawozdawczym nie były przeprowadzane żadne zewnętrzne kontrole.

podpisy Zarządu Fundacji